رژیم غذایی مادران شیرده

رژیم غذایی مادران شیرده

رژیم غذایی مادران شیرده رژیم غذایی مادران شیرده، باید چنان طراحی گردد که هم حجم شیر نوزادان را تحت تأثیر قرار ندهد و هم به مادران برای رسیدن تدریجی و آرام به سلامت جسمی و تناسب اندام کمک کند. یک تفکر غالب وجود دارد که شیر مادر برای نوزاد بسیار سودمند است، اما در این…