رژیم درمانی رفع سلولیت

رژیم درمانی رفع سلولیت

رژیم درمانی رفع سلولیت رژیم درمانی رفع سلولیت، اگر زیر نظر متخصص تغذیه تنظیم گردد و با روش های تکمیلی همراه گردد، می تواند اثربخش بوده و ماندگاری داشته باشد. سلولیت تجمع توده های بافت چربی زیر پوست می باشد که چون چربی جامد است، به صورت فرورفتگی ها و برجستگی های کوچکی بر سطح…